Start Page Додаток 4 до порядку вдкриття та закриття рахункв у нацональнй валют в органах державного казначейст


Додаток 4 до порядку вдкриття та закриття рахункв у нацональнй валют в органах державного казначейст


Усі бухгалтерські записи підтверджуються документально ч. Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи: а заяву про відкриття рахунків установленого зразка додаток 1 за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів; б копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку; в копію належним чином зареєстрованого затвердженого установчого документа статуту, положення, засновницький договір , засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; г копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально; ґ картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, оформлену з урахуванням закнодоавчих вимог; д копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально; е копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами закриваються:а у разі подання власником рахунку заяви про закриття бюджетного рахунку;б у разі ліквідації або реорганізації клієнта злиття,приєднання, поділ, перетворення, виділення , зміни найменування, підпорядкованості згідно із рішенням уповноваженого органу, на який покладено здійснення функції щодо ліквідації або реорганізації клієнта;в в інших випадках, передбачених законодавством України. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають фінансову звітність за встановленими формами органам Державного казначейства та місцевим фінансовим органам відповідно з урахуванням вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. Президент України підписав Закон України «Про публічні закупівлі» від 25. Надбавка за почесне звання «Заслужений вчитель України» установлюється до посадового окладу виходячи з відповідного тарифного розряду ЄТС. Одержувачі бюджетних коштів для відкриття рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи: а заяву про відкриття рахунків установленого зразка додаток 1 за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів; б копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку; в копію належним чином зареєстрованого затвердженого установчого документа статуту, положення, засновницький договір , засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Кошторис не подається у разі відкриття розпорядниками бюджетних коштів протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ. Усі примірники фінансової звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова звітність головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України, засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності та додатків до Пояснювальної записки. Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України рішенням про місцевий бюджет , є недійсними. Цей Порядок визначає загальні процедури зі складання, затвердження та подання органам Державного казначейства мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів та основні вимоги до неї. Будь-яке використання цілком або частково такої інформації допускається лише з попередньої письмової згоди редакції. Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами Державного казначейства України на підставі службової записки про закриття рахунків за підписом керівників їх заступників структурних підрозділів органу Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої головою Державного казначейства України його заступником чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України його заступником. Усі відкриті рахунки бюджетні та небюджетні реєструються в Книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Державного казначейства України згідно із вимогами нормативно-правових актів Державного казначейства України. Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику начальнику структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, та його заступнику або особам, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України ч. У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово вповноважених осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження наказ, протокол тощо. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Органи Державного казначейства України здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання в межах залишків відкритих асигнувань коштів. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи: а заяву про відкриття рахунків установленого зразка додаток 1 за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів; б копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку; в копію належним чином зареєстрованого затвердженого установчого документа статуту, положення, засновницький договір , засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. При реєстрації бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі ч. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису. Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади та наукові установи також в межах асигнувань, затверджених планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів, за наявності витягу, доведеного органом Державного казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку.


Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України рішенням про місцевий бюджет , не вважаються бюджетними зобов'язаннями крім витрат, що здійснюються відповідно до ч.


Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Державного казначейства України картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. Органи Державного казначейства України здійснюють перевірку відповідності даних про мережу з переліком розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства України, та даними Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Документація конкурсних торгів має містити опис і приклади формальних несуттєвих помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Головні управління Державного казначейства України формують справи з юридичного оформлення рахунків на управління Державного казначейства України, які містять службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями, перелік видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території, та картку із зразками підписів та відбитка печатки. Якщо в новій картці, що подається в разі зміни або доповнення підписів, підписи першого керівника командира, начальника та головного бухгалтера начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності залишаються колишні, то додатково така картка не засвідчується. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Порядок закриття бюджетних рахунківБюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. Державне казначейство України перевіряє розподіл показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків , планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та спеціального фонду на відповідність даним мережі, показникам річного розпису державного бюджету, обсягам залишків відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу. Зазначені показники доводяться до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування розпорядників нижчого рівня та одержувачів. До початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначають мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за територіями і подають її до Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України.

Related queries:
-> сочинение на тему как я провела лето в городе.текст
За такими операціями не виникають бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість.
-> конспект урока по литературе 6 класс платонов неизвестный цветок
У разі невідповідності кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів крім планів використання бюджетних коштів одержувачів , помісячних планів використання бюджетних коштів витягу, отриманому від відповідних органів Державного казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом.
-> конспект урока случаи деления вида 80 20 3 класс моро
Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.
-> презентация про субкультуру bmx
З цією метою розпорядники, які отримали від органів Державного казначейства витяг, повинні подати відповідним органам Державного казначейства дані про розподіл показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.
-> новый драйвер на radeon 9600 pro
Зазначені рахунки відкриваються в розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.
->SitemapДодаток 4 до порядку вдкриття та закриття рахункв у нацональнй валют в органах державного казначейст:

Rating: 97 / 100

Overall: 97 Rates